info_pdpede_psychologenBasis Generalistische GGZ (BG-GGZ), Specialistische GGZ (SGGZ) en het Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel de nieuwe bekostiging van de ggz. Hierbinnen wordt gesproken over de zgn. zorgvraagtypering.

De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

Binnen PDP Ede worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz (lichte of matige psychische aandoeningen) worden behandeld. Bij zorgvraagtypen 5 tot en met 8 gaat het om ernstiger psychische problematiek waarbij een groter beroep zal worden gedaan op specialistische kennis in de gespecialiseerde ggz.

De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld intakegesprekken, behandelgesprekken en testdiagnostiek. In het zorgprestatiemodel heten al deze
losse onderdelen zorgprestaties.

Kosten
Wanneer klachten worden geclassificeerd als een psychische aandoening volgens de DSM 5 (bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis) dan wordt de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico van 385 euro (2024) wordt wel eerst aangesproken. Daarnaast is, om in aanmerking te komen voor vergoeding, een verwijsbrief van de huisarts nodig.

De zorgprestaties staan op de rekening die wij aan de zorgverzekeraar sturen. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar hoe hij de geleverde zorg moet vergoeden. U ziet op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die u van de zorgverzekeraar ontvangt.

Uitgebreidere informatie over het Zorgprestatiemodel kunt u vinden op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Voor niet verzekerde zorg (bijvoorbeeld werkgerelateerde problemen) hanteren we een uurtarief van 130 euro. Voor niet nagekomen afspraken zonder kennisgeving kunnen ook kosten in rekening worden gebracht (52,50 euro). Deze worden niet door de verzekeraar vergoed. 

Behandeling en Diagnostiek
Corinne de Miranda en Ada Kistemaker zijn beiden BIG-geregistreerd therapeut. Dit houdt in dat een behandel- en diagnostiektraject bij hen in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de zorgprestaties die wij binnen PDP Ede aanbieden.

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kunnen deze verwijzing geven.

Kwaliteitsstatuut, beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

In onze praktijk is ons kwaliteitsstatuut ter inzage beschikbaar. Dit statuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

Alles wat in de therapie wordt besproken, is strikt vertrouwelijk. Informatie geven we pas door na uw schriftelijke toestemming en als het in uw belang is.
De geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor o.a. psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen.
Zie hiervoor www.lvvp.info of www.psychotherapie.nl.  Wanneer er klachten zijn maak deze dan bespreekbaar. Mochten we erin een gesprek samen niet uit komen dan kan een klacht neergelegd worden bij de beroepsvereniging LVVP conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) rg37/42. Deze informatie staat in de praktijkfolder die elke client krijgt toegestuurd bij aanvang van de behandeling.
De vrijgevestigde behandelaar is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met ons te overleggen. We kunnen een zgn. gemaskeerde factuur opsturen waardoor veel van uw gegevens niet meer zichtbaar zijn voor derden. Vanuit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn we gehouden aan deze Europese wet en regelgeving. Ons kwaliteitsstatuut, privacybeleid en privacystatement zijn in te zien op de praktijk. De verschillende regels en afspraken zijn ook opgenomen in ons praktijkreglement, dat aan cliënten wordt verstrekt.